?

Log in

Մոռացված բառեր - Learn Armenian | Учим армянский [entries|archive|friends|userinfo]
Learn Armenian | Учим армянский

[ website | Unicode Armenian language support | Unicode-поддержка армянского языка ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Մոռացված բառեր [Feb. 24th, 2011|08:22 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

learn_armenian

[ahousekeeper]
[Tags|, , ]

Ալեքս Քանանյանը՝ հայերենի մոռացված բառապաշարի մասին։ Օրինակներով։
LinkReply