?

Log in

Քիչ գործածվող բառեր - Learn Armenian | Учим армянский [entries|archive|friends|userinfo]
Learn Armenian | Учим армянский

[ website | Unicode Armenian language support | Unicode-поддержка армянского языка ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Քիչ գործածվող բառեր [Jul. 7th, 2011|08:56 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

learn_armenian

[taisha48]
[Tags|]

Քծծվել

Քծծվել նշանակում է քրքրվել, գզգզվել, «Որքան էլ գեղեցիկ լինես, լավ չէ, որ այդպես քծծված մազերով երևաս», Մուրացան

Ուրթ

Ուրթը ծխանցքով առաստաղ ունեցող տաղավարն է կամ վրանը սարում, յուրդ, «Բարձրանում է ծուխն իմ ծանոթ ուրթից», Հովհաննես Թումանյան

Գործածությունից դուրս եկած բազմաթիվ բառերի բացատրությանը կարելի է ծանոթանալ «Դպրոցական բլոգում»:


 
 
 
 

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

 
LinkReply