?

Log in

No account? Create an account
Learn Armenian | Учим армянский [entries|archive|friends|userinfo]
Learn Armenian | Учим армянский

[ website | Unicode Armenian language support | Unicode-поддержка армянского языка ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Հայր մեր [Dec. 14th, 2010|09:08 pm]
Learn Armenian | Учим армянский
andrej1804
Не могли бы объяснить, как правильно читать "Հայր մեր" на армянском?

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս Ամեն

В словах յերկինս, յերկրի первая буква читается или нет?
В слове երկինս нужно произносить ը между ն и ս?
Եկեսցէ - в середине слова и на конце произносится звук "э", хотя и разные буквы идут, так же?
Զհաց, զպարտիս, Զի - читается просто как հաց, պարտիս, ի или "з" произносить все же нужно?
չարէ - ударение на первый или последний слог? и, вообще, в грабаре, как и в современном армянском, всегда ли ударение ставится на последний слог?
յաւիտեանս - читается հա–վի–տյա–նըս или, скажем, ա–վի–տյանս или третий вариант?

Спасибо огромное!
Link5 comments|Leave a comment

Browser tab = ? [Nov. 21st, 2010|12:45 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

ahousekeeper
[Tags|, ]

Ի՞նչ եք կարծում ոնց կարելի է թարգմանել browser tab եզրը։

Մտքից առայժմ գալիս է «էջ» կամ «թերթ» բառը, բայց «էջ» թարգմանելիս որոշ խառնաշփոթ կարող է առաջացնել «կայքէջ»-ի հետ։ «Նոր էջում բացեցի կայքէջը» մի քիչ լավ չի հնչում։ Մյուս կողմից էլ «Նոր թերթում բացեցի կայքէջը» անտրամաբանական է հնչում, թեպետ երևի սովորության հարց է ընդամենը։

Ավելացում. Եթե կտրվենք «tab» բառը բառացիորեն թարգմանելու փորձերից, ապա իմ կարծիքով իմաստային առումով, այդ տարրի ֆունկցիաները առավել հաջող փոխանցվում են «փեղկ» և «շրջանակ»։

— Օրինակ՝ «Բրաուզերի պատուհանում տասնյակ փեղկեր էին բացված, ամեն մեկում՝ մի կայքէջ»
— Օրինակ՝ «Բրաուզերի պատուհանում տասնյակ շրջանակներ էին բացված, ամեն մեկում՝ մի կայքէջ»

Եւս մեկ կարևոր ավելացում. ինչպես հայտնեց Ալիկը, tab բառն արդեն թարգմանվել է որպես «ներդիր»։ Կարծում եմ շատ հաջող թարգմանություն է։
Link32 comments|Leave a comment

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի [Nov. 13th, 2010|09:33 am]
Learn Armenian | Учим армянский

noni_no
Ա -Առաջին նշանադիր հայկական՝ ձայնաւոր, անուանեալ՝ Այբ կամ Ալփ, որպէս յայլ բարբառս՝ ա, ալֆա, ալէֆ, էլիֆ, օլաֆ։ Ամենայն տառից առաջին և հայր Այբն է, և առաջին ձայնաւոր։

Ա - Երկամանակ ասի ՛ի քերթողաց և յերաժշտաց, զի երբեմն ձկտի իբր երկար և երբեմն ամփոփի […*] և ըստ առոգանութենե՝ շեշտեալ, այլ միշտ քաղցր իբրև բնական, վասն որոյ և յաճախեալ յոյժ ի՛ մեր բարբառ։

Ա - Լծորդ է երբեմն ընդ այլ ձայնաւորս, և փոխադրի ընդ նոսա. որպէս՝ աղտիւր- եղտիւր, երեխայ-երախայ, թերահաւատ- թերեհաւատ, աղաւնավաճառ-աղեւնավաճառ, եւրոպա-եւրոպէ, անկողին-ընկողին, ականջաց-ակընջաց, առոգանել-ոռոգանել, խահարար-խոհարար, աճառ-օճառ, յատանել-յօտել, իսկ ատել, զօրաբաբէլ - լտ. օ՛տի, զօրօպապէլ։

ԱCollapse )
 
* նշանագրեր կան, որոնց համապատասխան տառատեսակները համակարգչի մեջ չկան։)
Link2 comments|Leave a comment

Հաբրբան [Oct. 21st, 2010|10:13 am]
Learn Armenian | Учим армянский

roocaya
Ի՞նչ է ասել «հաբրբան»

Կանխավ` շնորհակալություն:
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Aug. 11th, 2010|11:51 am]
Learn Armenian | Учим армянский

vayri_katu
Дорогие друзья! Подскажите, какой именно вы хотели бы видеть обучающую армянскому языку программу на телевидении? Нужны идеи, а лучше помощники)))
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Jul. 24th, 2010|03:26 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

gobbie_desert
Уважаемые сообщники, подскажите, пожалуйста, слово «саммит» переводится на армянский как «գագաթնաժողով» или «վեհաժողով»? Или можно оба варианта употребить?
Link5 comments|Leave a comment

Первое интервью Сержа Танкяна на армянском языке! [Jun. 22nd, 2010|02:20 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

vayri_katu
Link2 comments|Leave a comment

ВПЕРВЫЕ!!! СЕРЖ ТАНКЯН ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ!!! [Jun. 20th, 2010|01:19 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

vayri_katu
Link7 comments|Leave a comment

Նոր իմացա | Только узнал | Just learned this one [May. 29th, 2010|06:44 pm]
Learn Armenian | Учим армянский

ahousekeeper
[Tags|, , ]

modernism | модернизм — արդիապաշտություն [ ardiapashtutyun | ардиапаштуцюн ]

The word consists of two parts: արդի — modern & պաշտություն — worshipping. Actually, when used separately, worshipping is translated as պաշտամունք [pashtamunq], but in complex words պաշտություն is worshipping, like in կրակապաշտություն — fire-worshipping (կրակ [krak] — fire).

* * *

Слово состоит из двух частей: արդի — современный & պաշտություն — поклонение. Вообще-то, при отдельном употреблении слово «поклонение» переводится как պաշտամունք [паштамунк], но в сложных словах слово պաշտություն и есть «поклонение», например, կրակապաշտություն — огнепоклонничество (կրակ [крак] — огонь).

* * *

Thanks ireneo_funes for this | Спасибо ireneo_funes

Link4 comments|Leave a comment

Месчян - Աշխարհի ցավը [Feb. 19th, 2010|01:00 am]
Learn Armenian | Учим армянский
andrej1804
Подстрочник слов песни Աշխարհի ցավը. Буду рад за замечания.
Помогли с переводом пользователи форума openarmenia.com


Слова песни и подстрочникCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]